HOE IS ONS ONDERWIJS GEORGANISEERD?

Ons onderwijs binnen het IKC:
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen vanuit een eigen intrinsieke motivatie. De maatschappij om ons heen verandert. Dit is van invloed op onze kinderen. Kinderen vragen om een uitdagende leeromgeving waarin ze uitgedaagd worden en waar nodig ondersteund worden. Binnen ons onderwijs maken we gebruik van talenten, stellen we onderzoeksvragen en zijn we voortdurend op zoek naar een stuk verdieping. Differentiatie is binnen het ons onderwijssysteem van cruciaal belang. Op deze manier kunnen alle kinderen zich binnen hun eigen mogelijkheden blijven ontwikkelen. Binnen ons onderwijs maken we gebruik van coöperatieve werkvormen en zorgen we ervoor dat ook beweging, naast de gymlessen geïntegreerd is.

In de ochtend worden de basisvakken als rekenen, spelling, lezen aangeboden. Dit gebeurt vanuit de structuur die in één doorgaande lijn zichtbaar is binnen ons onderwijs. De basisinstructie vind voor bepaalde vakken plaats in de kring. Vanuit deze kring gaan kinderen aan het werk en is er tijd en ruimte voor de leerkrachten instructies te geven op de verschillende niveaus. Op de middag werken we vanuit "Leskracht" aan onderzoeksvragen die door kinderen zelf zijn geformuleerd. We doen hierbij een beroep op de 21st eeuwse vaardigheden die kinderen nodig hebben voor hun verdere toekomst. 

De buitenruimtes zijn zo ingericht dat er veel ruimte is voor sport en beweging. Er is een nieuw plein ingericht voor de onderbouw. Dit plein bestaat uit natuurlijke spel elementen, waar kinderen uitgedaagd worden om te ontdekken en veel te bewegen.

Het terrein naast het IKC is ingericht als sport- en beweeggebied voor het oudere kind. Hier worden kinderen uitgedaagd middels een survival gebied, kaatsmuur en voetbalveld.

Naast het reguliere onderwijsaanbod biedt het IKC een naschools aanbod voor alle leeftijden. Hier kan naar behoefte gebruik van gemaakt worden en is voor alle kinderen gratis. De afgelopen jaren zijn onder andere de volgende workshops aangeboden:
- muziek
- dans
- natuur en techniek
- sport
- kunst en cultuur

Groep 8 is in het schooljaar 2019-2020 gestart met een PO-VO project. Alle groep 8 leerlingen krijgen vanaf de voorjaarsvakantie een dagarrangement aangeboden. Binnen dit arrangement worden kinderen middels diverse activiteiten en lessen voorbereid op het VO. Dit alles gebeurt in een nauwe samenwerking met diverse VO scholen. In 2020-2021 zal dit verder ontwikkeld worden. 

Omgangsprotocol
Het omgangsprotocol is een onderdeel van het schoolplan, waar we u hier graag nog wat extra informatie over geven. We vinden het belangrijk om op school een klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan.
 
Soms loopt het even niet zoals we met elkaar voor ogen hebben. Dan kunnen we terugvallen op ons omgangsprotocol. Hierin staan de schoolregels, de afspraken en de bijbehorende vaardigheden. Ook staat erin welke actie we ondernemen als de afspraken niet het gewenste resultaat opleveren.
 
Wilt u het omgangsprotocol ontvangen? Stuur ons dan een e-mail. Ook ligt het protocol ter inzage op school.


 

Sint Thomasschool     Averkampstraat 10 , 8916 EL Leeuwarden     t (058) 212 17 34     directie@thomasschool.nl